Klachtenbeleid

Een klacht. Praat erover…….

De Kinderhaven heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij Lisa Bregman, klachtenfunctionaris bij De Kinderhaven. Zij is te bereiken per email. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. 

Download het intern klachtenreglement van De Kinderhaven

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. 

Met trots kunnen wij jullie melden dat alle locaties van De Kinderhaven in 2022 geen officiële klachten hebben ontvangen via de Geschillencommissie of het Klachtloket Kinderopvang. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid