Ons beleid

Liefdevolle, flexibele en uitdagende kinderopvang

De Kinderhaven vindt het belangrijk om aan de diverse kwaliteitseisen te voldoen. Nieuwsgierig hoe wij de verschillende wettelijke beleidsvormen hanteren? Je leest het hier. 

Wettelijk beleid

GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) 

De GGD brengt jaarlijks aan iedere locatie onaangekondigd een bezoek en stelt hiervan een rapport op. De GGD beoordeelt de kwaliteit van de kinderopvanglocaties en controleert o.a. of wij voldoen aan de eisen rondom de kind-leidster-ratio. Het GGD- rapport per locatie is openbaar en terug te vinden in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Brandweer

De brandweer brengt jaarlijks aan iedere locatie een bezoek. De inspecteur van de brandweer beoordeelt de brandveiligheid, attendeert ons op mogelijke opmerkingen, die wij dan spoedig oplossen, en stelt hiervan een rapport op. Zo zorgen wij met elkaar voor brandveiligheid op alle locaties.  

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid maakt onderdeel uit van het totale kwaliteitsbeleid in de organisatie en het bepaalt het kader hoe wij omgaan met kinderen en wat wij belangrijk vinden in de opvang van kinderen. Dit beleid is leidend voor ons handelen, zowel in omgang met kinderen, als oudercontacten, als in het leiden van de totale organisatie. Onze basishouding in omgang met de kinderen is essentieel om onze visie tot uitdrukking te laten komen en zo een veilige speel- en ontwikkelingsplek aan de kinderen te bieden. Het pedagogisch beleid van De Kinderhaven voldoet aan de Wet kinderopvang waarbij de basisdoelen (pedagogische matrix) zijn uitgewerkt: het bieden van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie en sociale competentie en het eigen maken van normen, waarden en cultuur. Het expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt samen met en voor de branche de pedagogische kennisbasis. Om op de hoogte te blijven en bij te dragen aan pedagogische vernieuwing zijn wij aangesloten bij het expertisecentrum Kinderopvang.

Vierogenprincipe 

Bij De Kinderhaven hechten we veel waarde aan een veilige omgeving voor de kinderen. Al in 2011 hebben wij de nodige maatregelen genomen in verband met het vierogenprincipe. Vanaf 1 juli 2013 worden wij door de GGD gecontroleerd op de wettelijke verplichting van het vierogenprincipe.  

Meldcode  

In 2012 is de Wijzigingswet Verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking getreden. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Brancheorganisatie Kinderopvang. Jaarlijks controleert de GGD hoe wij hier binnen De Kinderhaven mee omgaan. Wij vinden het belangrijk om (nieuwe) ouders hierover te informeren. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en hechten veel belang aan overleg met ouders. Door een open en eerlijke communicatie hopen wij dit onderwerp voor iedereen bespreekbaar te houden. 

Voedingsbeleid 

Bij De Kinderhaven volgen wij de richtlijnen van Het Voedingscentrum als het gaat om het aanbod van gezonde voeding. Wij hebben deze richtlijnen en onze visie gebundeld in een voedingsbeleid. Lees hier meer over het voedingsbeleid van De Kinderhaven. 

Spel- en activiteitenbeleid 

Kinderen verwonderen zich over de wereld om zich heen. Ze ontdekken, leren en ontwikkelen zich als ze ruimte krijgen om zelf dingen uit te proberen en te ervaren. Wij bieden de kinderen daarom een omgeving, spelmogelijkheden en activiteiten aan, die uitnodigen en uitdagen tot verwondering en die aansluit bij het niveau van het kind. Hoe wij dit doen? Dat staat omschreven in ons opendeuren beleid

Ziektebeleid  

Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD en werken met een ziektebeleid. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan is het voor het kind het best om thuis te zijn. Wanneer het kind bij ons ziek wordt, zal de pedagogisch medewerker altijd contact zoeken met de ouders om te overleggen. Als de pedagogisch medewerker van mening is dat het kind opgehaald moet worden, bespreekt ze dit met de ouder(s) en worden er afspraken gemaakt over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt.  

Bij De Kinderhaven hebben wij geen medicijnen. Wanneer er toch medicatie op doktersadvies, homeopathisch of via zelfzorgmiddelen toegediend moet worden, zal er vooraf een medicatieformulier ingevuld worden door de ouders. Deze formulieren zijn op iedere locatie aanwezig. 

Voor het volledige ziektebeleid klik hier. 

Klachtenbeleid              

Met trots kunnen wij jullie melden dat De Kinderhaven in 2023 geen officiële klachten heeft ontvangen via de Geschillencommissie of het Klachtloket Kinderopvang.  

De Kinderhaven heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze per mail worden ingediend bij Lisa Bregman, klachtenfunctionaris bij De Kinderhaven. Lees hier het volledige klachtenbeleid van De Kinderhaven

De Kinderhaven en vaccinaties

Wij staan achter de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma. Als kinderopvangorganisatie werken we samen met de GGD en bij vragen over infectieziekten volgen we hun adviezen op. Ongevaccineerde kinderen zijn op dit moment welkom op de kinderopvang. Als ouders aangeven dat hun kinderen niet (gaan) deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma gaan wij met hen in gesprek. Wij vinden het belangrijk dat wij een veilige omgeving kunnen bieden voor kinderen en daar vinden wij deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma ook bij horen.

Bij een gemeentelijke vaccinatiegraad tussen 90 en 100% hou je verspreiding van ziektes het beste tegen, bij meer dan 95% is het ideaal. Op basis van wat ouders hebben opgegeven, zitten wij ruim boven de 95% vaccinatiegraad.

Klik hier voor de flyer over het rijksvaccinatieprogramma. Deze flyer is ontikkeld door het ministerie van SZW in samenwerking met de kinderopgvangsector. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid