Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid maakt onderdeel uit van het totale kwaliteitsbeeld in de organisatie en het bepaalt het kader hoe wij willen omgaan met kinderen, wat wij belangrijk vinden in de opvang van kinderen. Dit beleid is leidend voor ons handelen zowel in omgang met kinderen, als oudercontacten, als het leiden van de totale organisatie. Onze basishouding in omgang met de kinderen is essentieel om onze visie tot uitdrukking te laten komen en zo een veilige speel- en ontwikkelingsplek aan de kinderen te bieden. Wij vangen de kinderen op in stamgroepen en bieden leeftijds- (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aan.

Onze visie op ontwikkelen van kinderen is dat kinderen zich (voornamelijk) ontwikkelen door interactie. In de kinderopvang speelt deze interactie zich af op verschillende niveaus: interactie tussen pedagogisch medewerker en kind, interactie tussen kinderen onderling en interactie tussen kinderen en de ruimte/ materialen en activiteiten. De samenhang van deze interactie niveaus is bepalend voor de ontwikkeling van kinderen.

Ieder kind heeft mogelijkheden in zich om tot ontwikkeling te komen. Wij willen wat kinderen in zich hebben, optimaal tot ontwikkeling laten komen. Als een kind zich veilig en begrepen voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij willen de kinderen een veilige thuisbasis bieden: betrokken zijn en aandacht geven staat centraal. Het kind mag bij ons kind zijn, wij hebben op het kind afgestemde verwachtingen (leeftijd, ontwikkeling). Wij vinden het belangrijk en zien het als onze taak om de kinderen te steunen en te stimuleren, om ze te laten schitteren, om samen te schitteren. Elk kind op zijn eigen manier.

De pedagogisch medewerker vormt de spil in het geheel. Hoe een medewerker omgaat met kinderen bepaalt de pedagogische kwaliteit en daarom is een passende basishouding in het werken met kinderen zo belangrijk. Centraal in onze basishouding staan:

  • Vertrouwen en geborgenheid bieden aan het kind. Betrokken zijn en aandacht geven aan het kind.
  • Respect hebben voor elk kind.
  • Wij staan open voor alle kinderen bij ons.
  • Eerlijke en open communicatie onderling en naar ouders.
     

Op basis van onze visie en basishouding in omgang met kinderen zijn er 3 onderdelen typerend voor onze aanpak met betrekking tot het pedagogisch handelen:

  • Respect voor eigenheid van het kind en inspelen op kinderen. Wij hechten grote waarde aan het bieden van respect naar alle individuele kinderen. Wij willen kinderen het gevoel geven dat ze mogen zijn (worden - ontwikkelen) wie ze zijn. Eerlijkheid en oprecht zijn, liggen aan de basis van respectvol omgaan met kinderen.
  • Kinderopvang is een verrijking voor het kind: prikkelen en uitnodigen in ontwikkeling. In onze kinderopvangorganisatie worden kinderen met andere mogelijkheden in contact gebracht dan vanuit hun thuissituatie. Ontwikkeling van kinderen kenmerkt zich door het leren omgaan met nieuwe situaties en materialen, andere volwassenen etc. Hierdoor wordt de wereld van een kind steeds groter en wordt de zelfredzaamheid - zelfstandigheid gestimuleerd.
  • Wij spelen samen in een groep, hebben plezier en ondersteunen kinderen. Wij vinden het belangrijk om te zorgen dat de sfeer en groepsbinding prettig verloopt. Wij waarderen het samenspel van kinderen, maar bieden kinderen tegelijk ruimte om zelf dingen te doen. Positieve ondersteuning van kinderen vinden wij belangrijk om hen zo te stimuleren zichzelf te zijn en zich verder te ontwikkelen.

Ons pedagogisch beleid is tot stand gekomen met ondersteuning van JSO (Expertise centrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding) en is ontwikkeld vanuit de dagelijkse praktijk. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op een aantal pedagogen en pedagogische stromingen (Janusz Korczak, Thomas Gordon,  Emmy Pikler en Maria Montesorri, Loris Malaguzzi/Reggio Emilia, Vygotsky en Elly Singer).

Dit pedagogisch beleid voldoet aan de Wet kinderopvang waarbij de basisdoelen (pedagogische matrix) zijn uitgewerkt: het bieden van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie en sociale competentie en het eigen maken van normen, waarden en cultuur. 

Het expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt samen met en voor de branche de pedagogische kennisbasis. Om op de hoogte te blijven en bij te dragen aan pedagogische vernieuwing zijn wij aangesloten bij het expertisecentrum Kinderopvang. 

© copyright 2024 - Alle rechten voorbehouden -

Algemene voorwaarden - Privacy beleid